radionice i seminari

Radionice su deo edukacije koji se bavi specifično odabranom temom, gde pored teorijskog dela, imamo više prostora i za upoznavanje sa različitim tehnikama i vežbama

Radionice su prilika da se i kolege terapeuti iz drugih modaliteta ili srodnih struka upoznaju sa konstruktivizmom, s druge strane su jako važne za naše edukante jer na taj način skupljaju dodatne sate potrebne u sklopu edukacije na višem kursu. Održane teme se ponavljaju, ali se i vremenom lista tema proširuje tako da na listi ispod možete videti kakve generalno teme pokrivaju naši edukatori i da sačekate da se ponovi neka ukoliko vam se dopada.

Skoro sve naše radionice se održavaju ONLINE, tako da možete pratiti odakle god da želite, a za sve koji žele uživo kontakt sa kolegama, organizujemo razna druženja, kao i našu nacionalnu konferenciju.

Radionice su dvodnevne i održavaju se online, uglavnom vikendom. Sastoje se iz teorijskog i praktičnog dela.

Obrnute učionice su uvek online i funkcionišu tako što predavač šalje početkom meseca video snimke i/ili literaturu i materijale koje treba pogledati/pročitati, a krajem meseca se organizuje grupni sastanak u trajanju od 2 sata gde se diskutuje o poslatim materijalima/snimcima. U toku trajanja učionice, polaznici mogu slati mejlove sa pitanjima i nedoumicama predavaču. Ukoliko polaznici propuste neki sastanak, mogu ga nadoknaditi putem pisanog rada koji dostavljaju i tako skupiti sve sate. Sastanci su uglavnom predveče, radnim danima.

Radionice i učionice koje slede u narednom periodu:

Ljubav i građenje partnerskog odnosa
kroz psihoterapiju - teorija i praksa
u konstruktivizmu

Predavač: Ana Rajković
Datum: 29. i 30.06.2024., 10 - 15h
Format: online, putem Zoom-a
Na radionici ćete čuti kako konstruktivizam vidi ljubav, šta ona jeste i šta ona nije, kako kroz dijagnostičke konstrukte posmatramo različite fenomene koje nazivamo ljubavlju i bliskošću i kako oni mogu da nas vode u pogrešne izbore, raskide i povređenost.

Drugi dan radionice biće posvećen tehnikama za rad u partnerskoj psihoterapiji kada je ona usmerena na građenje i ojačavanje partnerstva kod klijenata koji dolaze na partnersko savetovanje. Dobićete primenljive tehnike i prikaze slučajeva kroz dva konstruktivistička usmerenja - emotivno fokusiranu i narativnu terapiju.

Radionica je otvorena za edukante i terapeute svih modaliteta.

Možete se prijaviti na linku.

Ongoing online kursevi po principu obrnute učionice gde je upis kontinuirano otvoren:

*Princip obrnute učionice je objašnjen u sekciji na početku stranice.

Mindfulness 101

Predavač: Vladimir Miletić
Trajanje: 8 nedelja
Opis: polaznici će naučiti osnovne mindfulness tehnike. Kurs je po principu obrnute učionice. Svake nedelje stiže predavanje (na engleskom) uz snimke vođenih meditacija, skriptu i dnevnik za evidentiranje praktičnih vežbi. Dnevnik se deli sa instruktorom koji pruža pisani fidbek. Za razumevanje raznolikih iskustava u meditaciji, koristimo konstruktivistički okvir.

Mindfulness for Emotional Regulation

Predavač: Vladimir Miletić
Trajanje: 8 nedelja
Opis: Učesnici će naučiti osnove mindfulness tehnike i različite načine da ih potrebe u procesima emotivne regulacije. Kurs je namenje svakome ko želi da nauči da procesuira svoje emocije na zdrav način. Kurs je fleksibilnost karaktera po principu obrnute učionice (slanje materijala i snimaka, i pisanje dnevnika na koji se dobija fidbek), te je fleksibilan i lako uklopiv uz svačiji raspored.

Constructing & Deconstructing the Self

Predavač: Vladimir Miletić
Trajanje: godinu dana
Opis: Jednogodišnji program koji podrazumeva nedeljno predavanje, vođene meditacije i literaturu po principu obrnute učionice. Preduslov za ovaj kurs je Mindfulness 101. Kroz ovaj intenzivan, iskustveni kurs, polaznici će biti ohrabreni da kroz kombinaciju kreativnih tehnika i dnevne mindfulness prakse istraže i radikalno promisle načine na koje konstruišu sebe i svet.

Ukoliko želite da se prijavite za neku od radionica ili kurseva, možete popuniti podatke ispod:

Radionice koje su do sada održane, a koje će se tokom vremena ponavljati:

Ljubav i sržna uloga

Milan Damjanac i Ana Rajković
Trajanje: 2 dana
Opis: različiti načini konstruisanja ljubavi i zaljubljenosti, izbor partenera u odnosu na našu sržnu ulogu, važnosti rada sa neverbalnim konstruktima u partnerskom odnosu, transferom, itd. Format: online

Psihosoma-tika i sržna uloga

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: psihosomatika u psihologiji ličnih konstrukata, kako joj konstruktivistički terapeut pristupa, kakvoj su vezi psihosomatski problemi sa ulogom koju odigravamo i koje tehnike se koriste. Format: online

Osnove egzistencijalne psihoterapije i savetovanja (sa tehnikama)

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: uloga i pozicija egzistencijalističkog psihoterapeuta, kako egzistencijalizam pristupa temama suicida, anksioznosti i depresije, i tehnike egzistencijalne psihoterapije. Format: online.

Osnove narativne psihoterapije i savetovanja (sa tehnikama)

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: osnove narativne terapije, eksternalizujući pristup u radu, radu sa besom, anksioznost i depresija kroz prizmu narativne terapije, i narativne tehnike. Format: online.

Rad sa snovima iz ugla konstruktivizma i egzistencijalizma (sa tehnikama)

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: tumačenje snova iz konstruktivističke i egzistencijalističke perspektive, šta su snovi, kako ih koristiti u terapijskom procesu, koje tehnike i vežbe mogu biti korisne za elaboraciju snova. Format: online.

Anksiozni poremećaji i panični napadi - primena u psihoterapiji (sa tehnikama)

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: razumevanje poremećaja iz anksioznog spektra, simptomi anksioznosti i napada panike iz konstruktivističke perspektive, tehnike koje mogu pomoći u radu sa anksioznim klijentima. Format: online.

Rad sa traumom iz ugla konstruktivizma (sa tehnikama)

Milan Damjanac
Trajanje: 2 dana
Opis: razumevanje traume i traumatskog iskustva iz konstruktivističkog ugla, vrste traume, posledice koje trauma izaziva u psihičkoj strukturi osobe, tehnike i vežbe korisne za rad sa traumatizovanim osobama. Format: online.

Saosećajnost: uvodni mindfulness kurs

Vladimir Miletić
Trajanje: 8 nedelja
Opis: razvoj saosećajnosti kroz mindfulness prakse, kao i razumevanje ovog procesa kroz konstruktivističku perspektivu. Obezbeđena je dodatna serija predavanja i tehnika za implementaciju naučenih vežbi. Format: online.

Mindfulness kao metod introspekcije (radionica za terapeute)

Vladimir Miletić
Trajanje:2 dana
Opis: osnovne mindfulness tehnike u psihoterapijskom procesu za osvešćivanje emotivne podloge sa kojom se njihovi klijenti suočavaju. Poželjno je, ne neophodno, da polaznici završe Mindfulness 101 kurs. Format: online.

Body Talking & Body Screaming: A Mindful Approach to What's Under the Surface

Vladimir Miletić
Trajanje: 4 nedelje
Opis: osvešćivanje i prihvatanje tela i psiholoških procesa koji se kroz telo mogu mapirati i razumeti. Kao teorijska osnova koriste se osnovni principi psihologije ličnih konstrukata. Format: online.

Seeing the Self: Using Art and Imagery to Understand Who You Are

Vladimir Miletić
Trajanje: 2 dana
Opis: korišćenje umetnosti kao načina za simbolizovanje svojih emotivnih procesa. Obezbeđena su dodatna predavanja sa smernicama za primenu naučenih metoda u psihoterapijskog praksi. Format: online.

Psihofarmakologija
(princip obrnute učionice)

Vladimir Miletić
Trajanje: 4 meseca
Opis:Praktičan pregled osnovnih neurotransmiterskih sistema i neuroanatomije prilagođene ljudima koji nisu studirali medicinu. Pregled glavnih grupa psihofarmaka sa kojima ćete se susretati
Format: online

PLK i MKB: Konstruisanje psihijatrijskih kategorija

Vladimir Miletić
Trajanje: 2 dana
Opis: Dvodnevna radionica za psihoterapeute koji su zainteresovani da razumeju psihijatrijski nozološki sistem kroz konstruktivističku prizmu. Format: online

Snovi i senke

Vladimir Miletić
Trajanje: 2 dana
Opis: radionica za psihoterapeute i druge profesionalne iz oblasti mentalnog zdravlja koja se fokusira na rad sa snovima i načine na koje mogu biti upotrebljeni u psihoterapijskoj praksi. Program obuhvata praktične konstruktivističke tehnike, osvrt na psihoanalitičku praksu, neuronauke - ali i iskustveni rad. Format: online

Otuđivanje deteta kao psihološko nasilje - rana dijagnostika I dijagnostički kriterijumi

Ana Rajković
Trajanje: 3 sata
Opis: Prepoznavanje ranih pokazatelja psihološkog nasilja otuđivanja i rizika koje nosi razlikovanje ovog nasilja od drugih oblika nasilja u porodici. Obuka je akreditovana u Komori socijalne zaštite Srbije.
Format: online

Otuđivanje deteta kao oblik porodičnog nasilja - rad sa decom i roditeljima žrtvama

Ana Rajković
Trajanje: 3 dana
Opis: geneza pojma, praktične smernice za prepoznavanje i reagovanje u kriznim situacijama, psihoterapijske tehnike i plan rada sa decom i roditeljima.
Format: online

Toksične majke i njihove ćerke

Ana Rajković
Trajanje: 3 sata
Opis: namenjeno laicima i stručnjacima svih modaliteta - bavi se toksičnim roditeljstvom i njegovim uticajem na odrastanje i uspostavljanje partnerskih odnosa u odraslom dobu.
Format: online

Rad sa parovima - partnerska psihoterapija

Ana Rajković
Trajanje: 2 dana
Opis: prikazi terapijskih tehnika za osnaživanje partnerskog odnosa, podsticanje odnosa uloga i većeg razumevanja i bliskosti među partnerima.
Format: online

Trauma - konstruktivistička perspektiva i tehnike za rad sa traumom

Ana Rajković
Trajanje: 8 sati
Opis: različite vrste trauma - od seksualnog zlostavljanja, ranih i razvojnih trauma do kompleksnih trauma, smernice za rad sa klijentima koji su preživeli traumu.
Format: online

Usamljenost, ljubav i partnerski odnosi

Ana Rajković i Milan Damjanac
Trajanje: 8 sati
Opis: uvid u procese zaljubljivanja, biranja partnera, vrste ljubavnih odnosa i razloge osoba za usamljenost.
Format: online

Slomi mi srce - ljubav i sržna uloga

Ana Rajković
Trajanje: 8 sati
Opis: duboko promišljanje o posledicama ulaska u ljubavne odnose i razloge zašto volimo i poseban osvrt nudi na promene naše sržne uloge, identiteta koji nastaje tokom uspešnog ljubavnog odnosa.
Format: online

Prijavite se kako biste dobijali obaveštenja

Scroll to Top