Viši kurs konstruktivističke psihoterapije

Viši kurs predstavlja centralni deo edukacije, nakon čijeg završetka se stiče diploma konstruktivističkog psihoterapeuta. Cilj višeg kursa je sticanje sveobuhvatnih znanja i veština potrebnih za rad sa klijentima. Ovaj deo edukacije dostupan je svima koji su završili uvodni kurs, sa napomenom da je edukantima čije formalno obrazovanje nije iz društveno-humanističkih nauka potrebno da polože i prepedevtiku (razliku psiholoških ispita).

Obaveze i sati

Kurs podrazumeva sledeće obaveze i sate koje edukanti skupljaju tokom višeg kursa:

 • 240 sati – 40 edukacija,
 • 190 sati – 40 grupnih i 30 individualnih supervizija, 
 • 300 – 600 sati psihoterapijskog rada sa klijentima
 • 450 sati – radionice i kongresi 
 • 250 sati lične psihoterapije (grupne i individualne). 

Ove obaveze raspoređene su u toku 4 godine, koliko viši kurs traje.

Teorijska i praktična edukacija

Edukacije su mesto na kojima se odvijaju predavanja i na kojima se stiče najviše teorijskog znanja. One su organizovane po tzv. carousel sistemu, što znači da 40 edukativnih jedinica tokom 4 godine idu u krug, tako da se edukanti posle uvodnog kursa uključuju u različite delove tog kruga, ali na kraju svi odslušaju ceo ciklus. 

Teme, iako ne iscrpna lista, koje se obrađuju tokom višeg kursa na edukacijama su:

 • Konstruktivni alternativizam
 • Fundamentalni postulat i 11 korolara
 • Korolari o modulaciji i iskustvu, CPK ciklus i ciklus iskustva
 • Agensnost, slobodna volja i determinizam
 • Tehnike u konstruktivizmu
 • Priroda ličnih konstrukata
 • Dimenzije dijagnoze
 • Ciklus iskustva i ciklus donošenja odluka
 • Emocije u konstruktivizmu
 • Nesvesno i teorija simbola u konstruktivizmu
 • Snovi i tehnike za rad sa snovima
 • Etika i etički kodeks u psihoterapiji
 • Uloga psihoterapeuta
 • Konstrukti zavisnosti i zavisnost
 • Transfer, kontratransfer i otpor
 • Rad sa parovima, partnerska psihoterapija
 • Rad sa porodičnim sistemom
 • Shvatanje poremećaja u konstruktivizmu
 • Proizvodnja terapijske promene

Supervizije

Supervizije su mesto gde edukanti koji rade sa klijentima izlažu svoje slučajeve i dobijaju mentorsku podršku od strane supervizora, ali i kolega. Grupne supervizije su mesto gde kolege imaju priliku da slušaju jedni druge, pre početka rada sa klijentima, a kasnije i da sami izlažu svoje klijente. Individualne supevizije imaju istu namenu, samo što su edukanti sami sa svojim supervizorom, pa se one koriste za kompleksnije slučajeve gde nam je potrebna veća pažnja. Pre početka rada sa klijentima, edukanti samo slušaju grupne supervizije, a nakon što započnu svoju praksu, uključuju se i kao izlagači, a imaju i obavezu izlaganja na individualnim supervizijama.

Radionice i kongresi

Radionice su mesto gde se dublje posvećujemo specifičnoj temi i imamo više mesta za interakciju i razmenu, nego na edukacijama. Radionice organizuju naši edukatori na različite teme (ljubav i transfer, trauma, psihosomatika, partnerska terapija, dečija psihoterapija, rad sa snovima itd.), te edukanti mogu birati na kojim će sve radionicama prisustvovati. 

Više o njima možete pročitati u segmentu “Radionice”.

Dozvoljeno je da određen broj radioničarskih sati edukanti skupe slušajući radionice koje drže sertifikovani edukatori iz drugih modaliteta psihoterapije, kao i kroz pohađanje uvodnih kurseva drugih modaliteta, dozvoljeno maksimalno 100 sati iz drugih modaliteta, od ukupno 450.

Takođe, u tih 100 sati spada i prisustvo na kongresima (Kongres Psihologa, Kongres Psihoterapueta, Konferencija Vikend, Evropski Konstruktivistički Kongres itd.) koje donosi određen broj sati, a to zavisi od kongresa do kongresa, dok izlaganje na istim donosi obično duplo veći broj sati u odnosu na samo prisustvo.

Lična terapija

Lična terapija predstavlja mesto gde su edukanti u ulozi klijenta i zajedno sa izabranim psihoterapeutom rade na svojim ličnim sadržajima, iskustvu i problemima. 

Lična terapija se održava jednom nedeljno (individualna u trajanju od 1h i grupna u trajanju od 2h). Edukanti su dužni da ispune ukupno 200 sati grupne psihoterapije i 50 sati individualne psihoterapije. 

Dinamika i format rada

Dinamika kojom su ove obaveze raspoređene je jedna grupna supervizija i jedna edukacija mesečno, koje se uvek održavaju subotom. Školska godina traje od septembra do juna, tako da se godišnje održi po 10 edukacija i 10 grupnih supervizija. Vreme trajanja edukacija i grupnih supervizija je slično kao i na uvodnog kursu.

Evaluacija i ispiti

Tokom višeg kursa postoje dva evaluativna dela.

Prvi deo je usmeni ispit,koji se polaže nakon odslušane dve godine višeg kursa, na kom se procenjuje koliko edukant vlada teorijskim konceptima. Pored odslušane dve godine kursa, uslov za polaganje ispita je završen fakultet. Nakon položenog ispita, edukant ima pravo da započne rad sa klijentima pod supervizijom. Usmeni ispiti se održavaju 5 puta u toku školske godine i edukant se prijavljuje kada proceni da je spreman za polaganje.

Drugi deo je diplomski ispit, koji se polaže nakon završenih svih obaveza na višem kursu. Diplomski ispit se sastoji od pisanja i odbrane studije slučaja klijenta sa kojim je edukant radio minimum 100 sati. Nakon odbranjenog diplomskog rada, edukant stiče pravo na diplomu konstruktivističkog psihoterapeuta.

Scroll to Top