uvodni kurs konstruktivističke psihoterapije

Uvodni kurs je prvi deo edukacije iz konstruktivističke psihoterapije i predstavlja preduslov za nastavak na viši kurs. Namenjen je budućim edukantima psihoterapije, ali i svim osobama iz društveno-humantističkih i pomagačkih profesija koje žele da unaprede svoja znanja. Cilj kursa je upoznavanje sa konstruktivističkom perspektivom i formiranje baze za kasnije dublje razumevanje teorije, kao i usvajanje vežbi i tehnika korisnih u praksi. Pravo na upis uvodnog kursa imaju osobe sa završenim fakultetom ili aktuelni studenti.

Kurs se sastoji od 7 edukativnih seansi, koje se održavaju tokom 4 meseca, uvek nedeljom. Vreme u kom se edukacije održavaju su između 10h i 15h. Dinamika rada su dve edukacije mesečno, sem poslednjeg meseca kada se održava samo jedna

Uvodni kurs je moguće pohađati na jesen i na proleće. Jesenji kurs traje od oktobra do januara, dok prolećni možete slušati u periodu između marta i juna. 

Celokupan kurs odvija se u ONLINE formatu.

Teme koje se obrađuju na našem uvodnom kursu su:

1. Osnove konstruktivizma

Ovde se bavimo uvodom u konstruktivističku teoriju I filozofskim osnovama na kojima se temelji psihoterapijski rad – transfer, participativizam, relacionizam I potencijalizam I kako se ove postavke primenjuju u radu sa ljudima.

2. Sržna uloga, konverzacioni metod i tehnike

Razrađujemo pojam sržne uloge, identiteta I zašto je on važan u radu sa ljudima. Uvodimo edukante u osnovne tehnike rada u konstruktivizmu – konverzacioni metod I druge najvažnije I najčešće primenjivane tehnike u praksi.

3. Transfer i kontratrasfer

Način na koji se konstruktvizam odnosi prema ovim važnim pojmovima u psihoterapiji je donekle drugačiji nego u drugim modalitetima I na ovoj edukaciji ćemo uvesti edukante u priču o konstruktivističkom viđenju transfera I rada sa njim.

4. Konstrukti zavisnosti, konstrukti uloga i bliskost

Ovde edukanti imaju priliku da se sretnu sa konstruktivističkim viđenjem odnosa (kako ličnih, tako I psihoterapijskog) I načina na koji se konstruktivizam primenjuje u praksi sa fenomenima bliskosti, partnerstva I izbora.

5. Poremećaj i dijagnostički konstrukti

Šta je poremećaj u konstruktivizmu? Kako konstruktivistički terapeut koncipira svoj rad sa klijentom I koje profesionalne konstrukte pri tome koristi.

6. Emocije

Emocije u konstruktivizmu – kako ih razumemo I kako radimo sa njima u psihoterapiji?

7. Tehnike i vežbanje

Poslednja edukacija je namenjena prikazu nekih od mnogobrojnih tehnika (samokarakterizacija, mapa reke, vruće stolice, linija Salmonove, ABC tehnika, PEG) po kojima je konstruktivizam poznat, njihovoj primeni u praksi I vežbanju na ličnom isustvu u malim grupama uz podršku edukatora.

Nakon završenog uvodnog kursa dobija se sertifikat koji osobu kvalifikuje za nastavak na viši kurs i svedoči o ispunjenju 48 sati grupnog edukativnog rada.

Da li vas je privuklo ono što ste pročitali iznad?

Ukoliko da, možete se prijaviti putem kontakt forme ispod ili nam pak postaviti pitanje za početak.

Scroll to Top